Bugün : 25 Ekim 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

A harfi ile başlayan tıp terimleri

a
acid 1,7-dihydroxy-naphthalene ...

A.E.G.
Hava kullanılarak çekilen ense ...

a.g.g.s.
"Anti gas gangrene serum" keli ...

a.h.g.
Antihemofilik globulin kelimel ...

A.I.D.
Bir kadının, yabancı bir erkeğ ...

A.I.H
Bir kadının, kendi kocasına ai ...

A.I.S. Antilymphocyte serum
Kan dolaşımındaki lenfositler ...

A.P.T.
"Alum precipitated dipkheria t ...

A.S.O.
n. "Antistreptolysin O" için k ...

A.T.S.
n. "Antitetanus serum" için ku ...

A.T.T
n. "Antitetanus toxoid" için k ...

aascularization
n. Kansızlaşma, kansı zkalma ( ...

abacterial
a. Bakteriden muaf. ...

abacus
n. Nomografi ile elde edilen g ...

abalienation
n. Delilik, cinnet, abalienati ...

abarnahas
n. Simyagerlerin manyeziye ver ...

abarognosis
n. Bir şeyin ağırlığını takdir ...

abartamen
n. biochem. Simyagerlerin kurş ...

abarthrosis
n. See: abarticulation. ...

abarticular
a. Mafsaldan uzak, eklemle ilg ...

abarticulation
n. Çıkık. See: diarthrosis. ...

abasia
n. Yürüyememek (merkezi veya p ...

abasic, abatic
a. Abaziye ait, abazi türünden ...

abate
v. Azaltmak, dindirmek (ağrı); ...

abatement
n. azalma, dinme, hafifleme (a ...

abaxial
a. Aks kemiği dışında, eksendı ...

abbot's paste
n. Diş sinirini öldürmekte kul ...

abdomen
n. Karın, batın. ...

abdominal
a. Karna ait, batnî, abdominal ...

abdomino-uterotomy
n. See: abdominohysterectomy. ...

abdominocentesis
n. Karın parasentezi, paracent ...

abdominocystic
a. Karın ve idrar kesesine ait ...

abdominohysterectomy
n. Karın yolu ile uterusun çık ...

abdominohysterotomy
n. Karın yolu ile histerotomi ...

abdominopelvic
n. Karın ile pelvise veya pelv ...

abdominoperineal
a. Karna ve perineum'a ait ola ...

abdominoscopy
n. Karın muayenesi, karnı göre ...

abdominous
n. 1. Karnı çıkık (ileriye fı ...

abdominovaginal
a. Karın ve vajene ait. ...

abducent
a. 1.Uzaklaştırıcı, 2. Çekici; ...

abduct
v. 1. Çekmek; 2. Uzaklaştırmak ...

abduction
n. Abductio: 1. Çekilme, uzakl ...

abductor
n. Çekici (uzaklaştırıcı) kas, ...

abegg's rule
n. Abegg değerlikler kuralı: H ...

abelite
n. biochem. Amonyum nitrat ve ...

abenteric
a. Barsak dışında bulunan. ...

abepithymia
n. Pleksus solaris'in (güneş s ...

aberrant
a. 1. Sapan, inhiraf eden, nor ...

aberratio
n. 1. Yer değiştirme, tabii ve ...

aberration
n. 1. Sapıklık; 2. Mantık noks ...

aberrometer
n. Aberometre: 1. Aberasyon de ...

aberroscope
n.Gözde "aberration"u inceleme ...

abevacuation
n. Noksan veya anormal boşaltı ...

abiatrophy
n. Hayatiyetin erken ve andoje ...

abience
n. Uyarma (Stimulus) tesiriyle ...

abietic
a. biochem. Çamla ilgili. ...

abietin
n. biochem. Abietin. a) Çeşitl ...

abiochemistry
n.Gayriuzvi (inorganik) kimya. ...

abiogenetic, abiogenous
a. Abiojeneze ait. ...

abiogneesis
n. Kendiliğinden doğma (türeme ...

abiological
a. 1. Cansızlara ait; 2. Biyol ...

abiology
n. Cansızları inceleyen bilim ...

abionergy
n. See: abiotrophy. ...

abiosis
n. 1. Hayat yokluğu veya noksa ...

abiotic
a. Abiosise ait. ...

abiotrophy
n. 1. Vücut hücrelerindeki hay ...

abirritant
a. Teskin edici, müsekkin, yat ...

abirritation
n. 1. Yatışma, teskin edilme; ...

abiuret
a. "Biuret" reaksiyonu vermeye ...

ablactation
n. Sütten (memeden) kesme (çoc ...

ablastemic
a. Filizlenme ile ilgili olmay ...

ablate
v. Kesip atmak, kesmek. ...

ablatio
n. 1. Ayırma, çıkarma, kesme; ...

ablation
n. Kesme, kesip atma. ...

ablepharia, ablepharon, ablephary
n. Göz kapağı yitimi (tam veya ...

ablepharous
a. Ablefarona ait. ...

ablepsia
n. Körlük, ablepsi.n. Göz kapa ...

abluent
a. Temizleyici. ...

abmortal
a. Ölmüş veya zarar görmüş böl ...

abnerval
s. See:Abneural ...

abneural
a. Merkez sinir sisteminden uz ...

abnormal
a. Gayritabiî; 1. Kusurlu teşe ...

abocclusion
n. Üst ve alt çene dişlerinin ...

abolition
n. Harabiyet; Bir fonksiyonun ...

abomasitis
n. Abomasumun iltihabı, mayalı ...

abomasum
n. Geviş getiren hayvanların d ...

aborad
a. Ağızdan uzak. ...

aboral
a. 1. Ağıza karşı, veya ağızda ...

abort
v. 1. Çocuk düşürmek, düşük ya ...

aborted
a. Düşürülmüş (çocuk). ...

aborticide
n. 1. Fetusun uterus içinde ha ...

abortifacient
a. & n. 1. Çocuk düşürücü; 2. ...

abortion
n. 1. Çocuk düşürme; 2. Düşük, ...

abortive
a. & n. Abortif: 1. Çocuk düşü ...

abortus
n. See: Abortion. ...

abrachia
n. Kolların konjenital yokluğu ...

abrasio
n. 1. Kürtaj, kazı(n)ma, Abras ...

abrasion
n. 1. Dişlerde çiğneme veya be ...

abrasive
a. & n. 1. Aşındıran, abrasioy ...

abrodil
n. biochem. Mono-iyodometansül ...

abrotin, abrotine
n. biochem. Kara pelin (Artemi ...

abruptio
n. Ayrılma. ...

abruption
n. (Kemikte) enine kırılma. ...

Abs. Feb.,
Ateşsiz (hummasız) devreyi (pe ...

abscess
n. Çıban, cerahat kesesi, irin ...

abscessed
a. Apseli. ...

abscission
n. 1. Kesme (bir organ veya ma ...

absence
n. 1. Yokluk; 2. Noksan, eksik ...

absent
a. Namevcut, olmayan, gaip. ...

absinthemia
n. Kanda pelni veya benzeri bi ...

absinthin
n. biochem. Artemisia absinthi ...

absinthism
n. Süreğen (kronik) apsent zeh ...

absinthol
n. biochem. Pelin esansında bu ...

absolute
a. biochem. a) Mutlak, saf, su ...

absorption
n. 1. Emme, massetme, soğurma, ...

absorptive
n. 1. Massedebilir, emebilir; ...

abstraction
n. Dalgınlık. ...

abstriction
n. Gevşeme, çözülme, bağlarınd ...

abtorsion
n. Her iki gözün dış tarafa dö ...

abulia, aboolia, aboulia
n. İrade yitimi, iradesizlik, ...

abulic
a. Abulyaya ait veya ondan has ...

abulomania
n. See: Abulia. ...

abutment
n. Köprü için mesnet olan diş. ...

abuttal
n. See:Abutment. ...

acacanthrax
n. Spesifik olmayan antraks. ...

acacatechol
n. biochem. Akakateşin (C15H14 ...

acalcerosis
n. Kalsiyum noksanlığı. ...

acalculia
n. Basit hesap ameliyelerini y ...

acampsia
n. 1. Bir organın sertlik hali ...

acantha
n. 1. Bir vertebranın omurga ç ...

acanthine
n. biochem.Köpek balığının kar ...

acanthion
n. Ön burun çıkıntısı üzerinde ...

acanthite
n. biochem. Doğal gümüş sülfür ...

acantholysis
n. Malpighi tabakası atrofisi. ...

acanthoma
n. Deride Malpighi tabakasının ...

acanthopelvis
n. Çıkıntılı leğen. Özellikle ...

acanthosis
n. Malpighi tabakasının kalınl ...

acapnia
n. Kandaki karbondioksidin aza ...

acarbia
n. Asfeksi sonucu kandaki bika ...

acardionervia
n. Sinir uyarımına karşı kalbd ...

acardiotrophia
n. Kalb atrofisi. ...

acarian
a. Parazit veya böceklere ait. ...

acariasis
n. Vücudun parazit veya böcekl ...

acaricide,
n. Parazit veya böcekleri öldü ...

acarid
n. 1. Kene veya parazit gibi b ...

acarophobia
n. Marazi uyuz korkusu, akarof ...

acarus
n. Arachnoidea sınıfına dahil ...

acaryote
a. Çekirdeksiz, nüvesiz. ...

Acatalepsy,
n. 1. İnançsızlık; 2. Anlama g ...

acataphasia
n. Özellikle sözdizimi (sintak ...

acataposis
n. Yutma güçlüğü, yutma yitimi ...

acatastasia
n. Normal düzenini kaybetme (ö ...

acatharsia, acatharsy
n. Bir müshil ile barsakların ...

acathectic
a. Safra pigmentlerini tutma k ...

acathexia
n. Vücut sekresyonlarını tumam ...

acboceptor
n. Bir yandan bakteri diğer ya ...

acceleration
n. Hızlanma, yükselme (solunum ...

acceleration.
n. biochem. Bir kimya reaksiyo ...

accelerator
n. Tacil edne, hızlandıran. ...

access
n. Nöbet, akse. ...

accessorius
n. Bir organa görevini kuvvetl ...

accessory
n. Yardımcı. ...

accident
n. Arıza, araz, aksidan. ...

accidental
a. Arızi, aksidental. ...

accipiter
n. Burun üzerinde veya yüze uy ...

acclimatization
n. Bir yerin havasına alışma v ...

acclimatization,
biochem. Hidrofobik olan kollo ...

accommodation
n. 1. Uyum; 2. Gözün optik sis ...

accouchement
n. Doğum. ...

accoucheur
n. Erkek ebe, lavta, aktuşör. ...

accoucheuse
n. Kadın ebe. ...

accretio cordis
n. Dış yürek zarı ve bunun vas ...

accretion
n. 1. Organik büyüme; 2. Yeni ...

accumulation
n. 1. Biriken; 2. Üstüste veri ...

acentenyl
n. biochem. C=H grubu, asenten ...

acentric
a. 1. Merkezi olmayan merkezsi ...

aceognosia
n. İlaç bilisi (tanımı), farma ...

acephalous
a. Başsız. ...

acervulus
n. Kümecik. ...

acescence
n. 1. Ekşilik; 2. Ekşime duyum ...

acesodyne
a. Ağrı kesici, dindirici, ano ...

acestoma
n. Granülasyon kitlesi, asesto ...

acetabular
a. Acetabulum'a ait. ...

acetabulectomy
n. Hokka çukurunu kesip çıkarm ...

acetabuloplasty
n. "Acetabulum"a uygulanan pla ...

acetabulum
n. Hokka çukuru, çanakcık, fos ...

acetal
n. biochem. Hipnotik olarak ku ...

acetaldehydase
n. biochem. Asetik aldehidin a ...

acetaldehyde
n. biochem. Renksiz sıvı (CH3C ...

acetanelid
n. biochem. Ağrı ve ateş kesen ...

acetanilid(e)
n. Yatıştırıcı ve harareti düş ...

acetanin
n. biochem. Asetil tanik asit. ...

acetarsol
n. Amoebiasis vakalarının emet ...

acetarsone
n. biochem. Amipli dizanteride ...

acetate
n. biochem. Asetik asidin tuzu ...

acetazolamide
n. Diüretik. Bikarbonat atılma ...

acetic
a. biochem. a) Ekşi, asitli; b ...

aceticoceptor
n. biochem. Asetik asit köküne ...

acetimeter
n. biochem. Sıvıdaki asetik as ...

acetolase
n. Alkolü asetik asit haline ç ...

acetolysis
n. biochem. "Acetyl" türevleri ...

Diğer Terimler : 12345678910
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z