Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

A harfi ile başlayan tıp terimleri

acetometer
n. biochem. Asetik asid ölçme ...

aceton(e)
n. biochem. Aseton: propanone, ...

acetonemia
n. Kanda asetonik cisimlerin b ...

acetonglycosuria
n. Aseton zehirlenmesi sonunda ...

acetonuria
n. İdrarda aseton ve asetonik ...

acetophenetidin
n. biochem. Ağrı kesici ve ate ...

acetous
a. biochem. Asitli, ekşi. ...

acetum
n. (pl. aceta). biochem. a) Bi ...

acetyl
n. biochem. CH3CO veya (MeCo-) ...

acetylation
n. biochem. Asetilleme. Organi ...

acetylcholine
n. biochem. Asetilkolin, (CH3) ...

acetylene
n. biochem. Asetilen, parlak a ...

acetylpromazine
n. Klorpromazin'e benzeyen ant ...

acetylsalicylic acid
Aspirin, yaygın olarak kullanı ...

achalasia
n. Gevşeme kusuru (bu kusur or ...

ache
n. Ağrı, sızı, acı. ...

acheilous
n. Dilsizlik. ...

achilles buras
n. Aşil kirii torbası (baldır ...

achilles tendon
n. Aşil kirişi, ökçe kirişi (b ...

achillobursitis
n. Aşil kirişi etrafındaki bur ...

achillodynia
n. Aşil kirişi ağrısı, aşil ki ...

achillorrhaphy
n. Aşil kirişine dikiş (sütür) ...

achillotenotomy
n. Aşil kirişini yarma ameliya ...

achillotomy
n. Aşil kirişinin kesilmesi. ...

achiria
n. 1. Ele sahip olma hissinin ...

achlorhydria
n. Asit hidrokloriğin mide usa ...

achloroblepsia, achloropsia
n. Yeşil renk körlüğü, yeşil r ...

achlys
n. Saydam tabaka (cornea) nın ...

acholla
n. 1. Safranın yapılması hali; ...

acholous
n. Safra yokluğu. ...

acholuria
n. İdrarda safra pigmentlerini ...

achondroplasia
n. Cücelik, akonroplazi, chond ...

achor
n. 1. Uçlu sivilce (kabarcık); ...

achoresis
n. Bir organın kapasitesinin a ...

achorin
n. İnsanda kel hastalığını yap ...

achroacyte
n. 1. Renksiz hücre veya lökos ...

achroacytosis
n. Periferik dolaşım sistemind ...

achroiocythemia
n. Kırmızı kan küreciklerinde ...

achroma
n. 1. Derinin bazı bölgelerind ...

achromacyte
n. Renksiz kalmış kırmızı kan ...

achromasia
n. 1. Derinin normal pigmantas ...

achromate
n. Renkleri göremeyen kimse, a ...

achromatic
a. Renksiz. ...

achromatin
n.Hücre çekirdeğinde bazik boy ...

achromatinic
a. 1. Akromatinle ilgili; 2. A ...

achromatism
n. Renk körlüğü, akromatizm, a ...

achromatocyte
n. Rengini kaybetmiş (dekolori ...

achromatolysis
n. Akromatin erimesi (hücre hk ...

achromatophil(e)
a. 1. Boyalara karşı ilgi göst ...

achromatopsia
n. See: Achromatism. ...

achromatosis
n. Pigmantasyon yokluğundan ha ...

achromatous
a. Renksiz. ...

achromaturia
n. İdrarın renksiz hali. ...

achromoderma
n. Cilt renksizliği, akromoder ...

achroödextrin
n. biochem. Nişasat veya dekst ...

achylia
n. Kilus yokluğu, aşili, bir b ...

achylosis
See: achylia. ...

aci-
pref. biochem. Asit karakteri ...

acid
n.&a. biochem. Asid a) Turnuso ...

acidaminuria
n. İdrarda aminoasit miktarını ...

acidemia
n. Kanın asitli hali, kanda as ...

acidififacation
n. a) Asitleşme, b) Ekşime, si ...

acidify
v. Asit yapmak, ekşitmek, asit ...

acidimeter
n. Mayideki asit miktarını ölç ...

acidimetry
n. a) Mayideki asit mikatrını ...

acidism, acidismus
n. Organismaya dıştan asit sok ...

acidity,
n. biochem. a) Ekşilik, asitli ...

acidocytopenia
n. Kanda eozinofil miktarının ...

acidocytosis
n. Kanda eozinofil miktarının ...

acidology
n. Cerrahi aletler bilgisi, as ...

acidophil(e)
a. Asit sever, asidofil: Eosin ...

acidophilic, acidophilous
a. Asit boyalarla boyanabilen. ...

acidophilism
n. Hipofis ön lobunun, akromeg ...

acidoresistant
a. 1. Aside dayanıklı; 2. Boya ...

acidosis
n. Asidoz: 1. Organizmanın asi ...

acidotic
a. 1. Asidoza ait; 2. Asidozlu ...

acidulous
a. biochem. Mayhoş, ekşice. ...

acidum
n. biochem. See: acid. ...

aciduria
n. İdrarda asit çıkması. ...

acidylation
n. biochem. Organik bir bileşi ...

acini
n. Salgı yapan hücrelerle çevr ...

aciniform
a. Üzümsü. ...

acinitis
n. Bir gudde akinuslarının ilt ...

acinus
n. (pl. acini) 1.Loblardan müt ...

acladiosis
n. Fungustan meydana gelen üls ...

aclusion
n. Ağız kapandığı zaman dişler ...

acmastic
a. Bir hastalığın düzenli bir ...

acme
n. 1. Buhran, kriz; 2. Gelişme ...

acne
n. 1. Sivilce; 2. Derideki yağ ...

acnegenic
a. Akne hasıl eden. ...

acneiform
a. 1. Akneli; 2. Akneye benzer ...

acnitis
See: Tuberculid. ...

acocantherin
n. biochem. Acocanthera abyssi ...

acognosia, acognosy
n. İlaç bilgisi, ilaç tanımı. ...

acology
n. İlaç bilgisi, tıp müfredatı ...

acomatol
n. Pankreas hormonu. ...

acomia
n. Saç dökülmesi, kellik. ...

aconitin(e)
n. biochem. Akonitin, C34H17NO ...

aconuresis
n. 1. Sidik kaçırma, 2. İrades ...

acorea
n. Gözbebeği (pupilla) y okluğ ...

acoria
n. Doymazlık, aşırı derecede i ...

acousia, acousis
n. İşitme yetisi (melekesi), i ...

acousmatamnesia
n. Ses hafızası yitimi. ...

acoustic
a. İşitme duyumuna ait, seda i ...

acousticon
n. Sağır kulaklara sesi nakled ...

acquired
a. Konjenital olmayan, doğuşta ...

acraconitin(e)
n. biochem. Aconitum ferox, a. ...

acragnosis
n. Kol ve ayaklarda duyarlık y ...

acral
n. Kulak, el parmakları, ayak ...

acrasia
n. Kendini kontrol edememekten ...

acratia
n. 1. Kuvvet veya hakimiyetten ...

acraturesis
n. 1. İdrar tutamama; 2. Sidik ...

acree-rosenheim test
n. biochem. Acree reaksiyonu v ...

acridine
n. biochem. Antrasenden çıkarı ...

acridyl
n. biochem. Akridinden gelen b ...

acriflavine
n. biochem. Antiseptik ve turu ...

acrinia
n. Azalma veya kesilme (organi ...

acrisia
n. Belirsizlik, örtünçlük, kar ...

acritochromacy
n. Renk körlüğü. ...

acro-edema
n. El ve ayakta su toplanması. ...

acroasphyxia
n. Raynaud hastalığı; (See: Ra ...

acroblast
n. "Spermatogenesis" de "acros ...

acrobystitis
n. Sünnet derisi iltihabı, akr ...

acrocephalia, acrocephaly
n. Sivri kafa, başın tepe kısm ...

acrocyanosis
n. Özellikle genç kızlarda end ...

acrodermatitis
n. El ve ayakların dermatiti: ...

acrodermatosis
n. El ve ayak cildinin üzerind ...

acrodolichomelia
n. El ve ayakların anormal uzu ...

acrodynia
n. El ve ayaklarda hassasiyet ...

acrohyperhidrosis
n. El ve ayakların aşırı terle ...

acrohypothermy
n. El ve ayakların anormal soğ ...

acrolein
n. biochem. Gliserinin ayrışma ...

acromania
n. Sabit delilik, akromani. ...

acromastitis
n. Meme ucu iltihabı, akromast ...

acromegalic
a. Akromegaliye ait veya benze ...

acromegaly
n. Umumi gelişme bittikten son ...

acrometagenesis
n. El ve ayakların gayrimuntaz ...

acromial
a. Akromyona ait. ...

acromicria
n. El ve ayakların anormal ufa ...

acromioclavicular
a. Akromyon ve klaviküle ait. ...

acromiohumeral
a. Akromyon ve humerusa ait. ...

acromion, acromium
n. Omuz çıkıntısı (kürek kemiğ ...

acromiothoracic
a. Akromyon ve göğüse ait. ...

acromphalus
n. 1. Göbek fıtığının ilk devr ...

acromyotonia
n. El ve ayakların miyotonisi. ...

acronyx
n. Etin içine gömülerek büyüye ...

acropachy
n. Parmakların yumru haline ge ...

acroparalysis
n. El ve ayakların felci. ...

acroparesthesia
n. El ve ayakalrda uyuşma, kar ...

acropathology
n. El ve ayak hastalıkları bil ...

acropathy
n. El ve ayak hastalıkları, ak ...

acrophobia
n. Yükseklikten dolayı marazi ...

acrosphacelus
n. El ve ayak parmaklarının ga ...

acrotism
n. Nabız zayıflığı, akrotizm. ...

acrylics
n. Protez yapımında kullanılan ...

acth
"Adrenokortikotrop hormon" kel ...

actin
n. biochem. Kasların gelişmesi ...

actinic
a. Güneş ışınlarının kimyasal ...

actinine
n. Aktinin (C13H24O6N2=288.3). ...

actinism
n. Güneş ışınlarının kimyasal ...

actinium
n. biochem. Aktinyum, Ac, semb ...

actinobiology
n. Radiation'ların canlı varlı ...

actinodermatitis
n. Röntgen ışınının tesiri ile ...

actinogen
n. biochem. Radyoaktif element ...

actinogram
n. Röntgen filmi, röntgenogram ...

actinograph
n. 1. Röntgen filmi; 2. Güneş ...

actinology
n. Güneş ışınlarını ve onların ...

actinomycin
n. biochem. Streptomyces antib ...

actinomycoma
n.Aktinomikozda oluşan tümör, ...

actinomycosis
n. Bir mantardan ileri gelen v ...

actinon
n. biochem. Argon sınıfından a ...

actinopraxis
n. Teşhis ve tedavide radyoakt ...

actinoscopy, actinostereoscopy
n. İç organların X ışınları il ...

actinotherapy
n. Güneş tedavisi, aktinoterap ...

actinotoxemia
n. Güneş radyasyonundan hasıl ...

actinouranium
n. biochem.Uranium'un bir izot ...

action
n. biochem. Tesir, fiil, etkim ...

activate
v. 1. Kamçılamak, hızlandırmak ...

activated
a. 1. Etkinleştirilmiş, aktive ...

activation
n. biochem. a) Etkinleştirme, ...

activator
n. biochem. Katalizör: "Activa ...

active
a. biochem. a) Tesirli, etkili ...

actomyosin
n. Kaslarda iki proteinin, yan ...

acuclosure
n. Kan dindirme amacı ile bir ...

acufilopressure
n. Ligatürle takviye edilmiş " ...

acuity
n. Görme veya işitme gibi duyu ...

Acupressure
n. İğne ile sıkma: İğne yardım ...

acupuncture
n. 1. İğneleme, iğne batırma ( ...

acusticus
n.Akustik sinir (sekizinci kaf ...

acute
a. Akut: 1. Had, vahim, ağır; ...

acyanoblepsia
n. Mavi ve sarı renge karşı gö ...

acyanopsia
n. See:Acyanoblepsia. ...

acyanosis
a. Siyanoz olmaksızın, siyanoz ...

acyanotic
a. Siyanoz meydana gelmeden ce ...

acyesis
n. 1. Kadında kısırlık; 2. Geb ...

acyl
n. biochem. Bir organik asidde ...

acystia
n. Konjenital idrar kesesi yok ...

acystinervia
n. İdrar kesesi felci. ...

adactylia
n. El ve ayak parmaklarının ko ...

adactylous
a. Doğuştan parmaksız. ...

adam galactometer
n. biochem. Adam galaktometres ...

Diğer Terimler : 12345678910
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z