Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

A harfi ile başlayan tıp terimleri

agastroneuria
n. Mide sinirlerinin bozukluğu ...

age
n. Yaş. ...

agenitalism
n. Dölsüzlük, cinsiyetiszlik, ...

agenosomia
n. Cinsel organların eksik olu ...

agent
1. Amil, faktör; 2. Müessir. ...

ageusia
n. Tat alamama, tat alma duygu ...

agger
n. Çıkıntı, set, duvar, yığın. ...

agglutination
n. Aglütinasyon: 1. Ayrı kısıl ...

agglutinin
n. Belirlenmesine yol açan spe ...

agglutinins
n. pl. Serumda mevcut olan, mi ...

agglutinogen
n. Aglütinojen. 1. Bir çocuğun ...

aggression
n. Düşmanlık veya saldırganlık ...

agitated
a. Rahatsız, huzursuz, helecan ...

aglaukopsia
n. Yeşil renk körlüğü. ...

aglossia
n. chem. a) Bir glükozidin hid ...

aglutition
n. 1. Yutma güçlüğü; 2. Yutma ...

agminated
a. kümelenmiş, kümeli ...

agnail
n. 1- Tırnak çıbanı; 2. Dolama ...

agnea
n. tanıma yitimi, Agnozi ...

agnosia
n. 1- İşitme yitimi; 2. İdrak ...

agomphiasis
n. Dişsizlik. ...

agon
n. biochem. ...

agonist
n. Bir hareketin daha kısa sür ...

agony
n. Can çekişme, koma. ...

agoraphobia
n. Sokağa çıkma korkusu; Meyda ...

agraffe
n. (Fr.) Çengel, agraf, kenet. ...

agrammatism
n. Sintaks (sözdizimi) afazisi ...

agranulocyte
n. granülsüz veya lenfoid löko ...

agranulocytosis
n. agranülositoz: Kanda granül ...

agraphia
n. Yazı yitimi, agrafi. ...

agria
n. Herpes ...

agromania
n. İnziva (suğma) manisi. ...

agrunolisis
n. see. agranulocytosis ...

agrypnia
n. See: Insomnia ...

ague
1. Sıtma, malarya, 2. Sıtma, t ...

aguish
a. Sıtmalı, sıtma getiren, nöb ...

agulhon's reagent, biochem
Agullhon reaktifi. Syreltik ni ...

ahypnia
n. See: insomnia. ...

aichmophobia
n. İğne gibi sivri uçlu aletle ...

ailment
n. Hastalık, illet. ...

ainhum
n. Afrika'da zenciler arasında ...

air
n. 1. Hava; 2. Soluk, nefes, 3 ...

akaryote, akaryota
n. Nüvesiz, çekirdeksiz (hücre ...

akathisia
n. Oturma durumun uyanan ve ar ...

akinesia
n. Akinezi 1. Hareketsizlik, h ...

akoasma
n. (pl. Akoasmata) 1. Ses duya ...

ala
n. (pl. ALAE) anat. Kanat , ka ...

alabamine
n. biochem. Alabamin, Ekaiodin ...

alalia
n. Konuşma yeteneğini kaybetme ...

alangin (e)
n. biochem. Alanjin. Alangium ...

alanine
n. biochem. Tabiatta serbset o ...

alar, aliform, alate
a. 1. Kanatsı; 2. Kanatlı; 3. ...

alastrim
n. Hafif seyreden çiçek. ...

alba
n. 1. Akmadde, akcevher (merke ...

albaras
a n. 1. Abraş; 2. Abraşlık. ...

albedo
n. 1. Beyazlık derecesi (ışığı ...

albee's operation
Kalça ekleminde ankiloz sağlan ...

albers-schönberg disease
Kemiklerin küçük odaklar halin ...

albicans
n. (pl. Albicantia) Beyaz, bey ...

albiduria
n. Sidik renksizliği; (see chy ...

albinism
n. 1. Albinizm; Göz, deri ve s ...

albino
n. Doğuştan beyaz saçlı, albin ...

albinuria
n. See: Albiduria ...

albuginea
n. Akkılıf. ...

albugineotomy
n. Testis akkılıfının kesilmes ...

albuginitis
n. Akkılıf iltihabı ...

Albugo
n. 1. Akbenek (gözün "cornea" ...

albukalin
n. biochem. C8H16N2O6: "Leukem ...

albumin
n. biochem. Albumin, C720H113N ...

albuminate
n. biochem. Albuminat: Albumin ...

albuminaturia
n. İdrarda albüminat miktarını ...

albuminimeter
n. İdrardaki albümin miktarını ...

albuminoid
a. Albümin gibi, albümine benz ...

albuminolysis
n. biochem. Proteoliz, Protei ...

albuminoptysis
n. Albüminli balgam çıkarma, a ...

albuminoreaction
n. Albümin reaksiyonu (bu teri ...

albuminorrhea
n. İdrarda albümin bulunması, ...

albuminose
a. See: Albumose. ...

albuminosis
n. Kan plazmasında albüminli k ...

albuminuria
n. İdrarla albümin çıkarma, id ...

albumose
n. biochem. Albümoz. a) Hidrol ...

albumosemia
n. Kanda albümoz bulunması, al ...

albumosuria
n. Albümoz işeme, albümozüri. ...

alchemist
n. biochem. Eski kimya bilgini ...

alchemistic (Al)
a. biochem. Simyaya ait, simya ...

alchemize
v. biochem. a) Simya yolu ile ...

alchemy
n. & v. biochem. a) Simya, es ...

alcholometer
n. biochem. Mevcut alkol mikta ...

alcogel
n. biochem. Alkojel: Bir "alc ...

alcohol
n. chem. a) Alkol, ispirto, et ...

alcoholgic
n. % a. 1. Alkolik, ayyaş; 2. ...

alcoholism
n. Alkol iptilası, içkinin bed ...

alcoholization
n. biochem. Alkol haline gelme ...

alcoholize
v. biochem. a) İspirtolaştırma ...

alcoholuria
n. İdrarda alkol bulunması. ...

alcoholysis
n. biochem. Alkooliz. a) Bir e ...

alcosol
n. biochem. Alkosol. a) "Tispe ...

aldehyde
n. biochem. Aldehid: CHO radik ...

aldosterone
n. Böbrekler üzerindeik etkisi ...

alecithal
a. Yumurta sarısı olmayan veya ...

alembic
n. 1. İmbik; 2. Damıtma cihazı ...

alembicate
v. İmbikten geçirmek, damıtmak ...

alemnal
a. Myelinsiz (sinir lifleri hk ...

aleppo button (boil, evil, sore)
n. Halep çıbanı, şark çıbanı. ...

aleucemia
n. See: aleukemia. ...

aleukemia
n. Kan terkibinde değişiklik o ...

aleukemic, aleucemic,
n. 1. Alösemili, alösemi göste ...

aleukia
n. 1. Lökopeni; 2. Kanda hemat ...

aleukocytosis
n. Kanda akyuvar beliriminin a ...

alexeteric
n. Panzehir. ...

alexia
n. Sinir bozukluğu sonucu okuy ...

alexin
n. biochem. Kompleman, komplem ...

alexipharmic
n. & n. 1. Zehire zıt (karşı) ...

algesia
n. 1. Ağrıya karşı aşırı duyar ...

algesimeter
n. Ağrıya karşı mevcut duyarlı ...

algia
n. Tam organik bir sebep göste ...

algicide
n. biochem. Yosun tahribedici, ...

algid
a. Üşütücü, titretici. ...

algogenic
a. 1. Sızı veren, acı doğuran; ...

algolagnia
n. Karşı cinse elem verme, hır ...

algophobia
n. Elem korkusu, algofobi (ele ...

algopschalia
n. Korku ümitsizlik çırpınmala ...

algor
n. 1. Titreme (hastalıklar hk) ...

alienation
n. Akıl hastalığı, delilik, sa ...

alienism
n. Akliye, akliye şubesi. ...

alienist
n. Akıl mütehassısı, akliyeci. ...

aliment
n. Yemek, gıda ...

alimentary
a. Gıdaya ait, besleyici. ...

alimentation
n. 1. Besleme; 2. beslenme ...

alimentotherapy
n. Hususi perhizle yapılan ted ...

alinasal
a. burun kanadı ile ilgili. ...

alinement
n. 1. Sun'i bir dişin normal " ...

aliphathic
a. biochem. Alifatik. a) Paraf ...

aliquot
n. 24 saatlik numuneden alınan ...

alive
a. 1. Canlı; 2. Hayatta. ...

alizarin
n. biochem. Katrandan elde edi ...

alkahest
n. biochem. a) Paracelsus'a g ...

alkalemia
n. Kanda hidrojen iyonu denges ...

alkali
n. biochem. (pl. Alkalies). Ka ...

alkalimetry
n. biochem. Alkalimetri: Anali ...

alkaline
a. biochem. Kalevi, alkalik. ...

alkalinuria
n. İdrarın alkalik hali. ...

alkalipenia
n. Kanda yedek alkali azalımı, ...

alkaloid
n. & a. biochem. a) Azotlu org ...

alkalometry
n. 1. Alkalometri; 2. Kimya ve ...

alkalosis
n. Vücut sıvılarının aşırı der ...

alkaptonuria
n. Alkapton işeme, alkaptonüri ...

alklyl
n. biochem. Alkil: Alifatik b ...

alkopton (e)
n. Tirosinin noksan oksidasyon ...

alkylating agents
Hücre çekirdeğindeki DNA'yı et ...

all-or-none
a. Hep veya hiç (prensibi): Bi ...

allachesthesia
n. 1. Tesir noktasından uzak, ...

allantiasis
n. Sucuk zehirlenmesi, botüliz ...

allantochorion
n. Alantua ve koryonun aynı ya ...

allantoic
a. Alantuaya ait. ...

allantoid
a. 1. Alantua gibi veya ona be ...

allantoin
n. biochem. Henüz doğmamış çoc ...

allantois
n. Gebelikte plasentayı oluştu ...

allantotoxicon
n. biochem. Alantotoksikon, su ...

allcoholuria
n. İdrarda alkol bulunması. ...

allelemorphis
n. Kalıtımla ilgili değişken v ...

allelocatalysis
n. Bir bakteri kültürünün aynı ...

allelomorph
n. biochem. Solüsyon halinde ...

allen's paradoxic law (Allen Paradoks kuralı),
biochem. Normal şahıslarda, al ...

Allen's Test (Allen deneyi),
biochem. a) İdrarda şeker ara ...

allen-doisy test (allen_doisy deneyi)
biochem. Laboratuvar Hayvanla ...

allenthesis
n. Organizmaya yabancı madde s ...

allergen
n. Allerji (hassasiyet) uyandı ...

allergic
a. Hususi bir şeye karşı aşırı ...

allergy
n. Hastalıklardan veya yabancı ...

alleviative
a. 1. Teskin edici, hafifletic ...

allobarbitone
n. Orta şiddette ve etki süres ...

allochezia, allochetia
n. 1. Barsaklardan, anus'dan g ...

allochiria, allocheria
n. deride herhangi bir noktada ...

allochroism
n. Renk değişimi. ...

allochromasia
n. Saç ve deirde renk değişimi ...

allocinesia
n. Aloerotizm (kendi kendine y ...

allogene
n. Resesif alelomorf. ...

allonal
n. Ağrı vs.yi yatıştırıcı bir ...

allopathic
a. Alopatiye ait, alopatik. ...

allopathist
n. Karşıtı ile tedavi uzmanı. ...

allopathy
n. 1. Vücuttaki bozuk olan bir ...

allopurinal
n. Ürik asidin kristaller oluş ...

allorhythmia
n. Nabzın düzeninin periodik b ...

allosome
n. See: Heterochromosome. ...

allosyndesis
n. bir "polpyloid" içersinde a ...

allotriophagy
n. Tebeşir veya kül ve çabur g ...

allotropism, allotropy
n. biochem. Alotropi Bir cism ...

alloxan
n. biochem. Aloksan, C2H2O4N2 ...

alloxazine
n. biochem. Riboflavine yakın ...

alloxur
a. biochem. Aloksan ve üre ra ...

alloxuremia
n. kanda ksantin bazlarının gö ...

alloxuria
n. İdrarda ksantin bazlarının ...

allyl
n. CH2: CHCH2-grupu. ...

almen's test (Almen deneiy)
biochem. İdrarda albumin beli ...

alochia
n. Doğum sonu (lohusalık) akın ...

aloes
n. pl. Tropikal bir bitki yapr ...

alogia
n. Zihin durgunluğu, aptallıkl ...

alopecia
n. Saçsızlık, saç dökülmesi (y ...

alphos
N. Tuzlu balgam. ...

alprenolol
n. Adrenerjik bloker, angina p ...

Diğer Terimler : 12345678910
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z