Bugün : 25 Ekim 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

G harfi ile başlayan tıp terimleri

gadolinium
n. biochem. Gd sembolü ile bil ...

gag
n. v. 1. Ağıza konulan kusturu ...

gait
n. Yürüyüş, gidiş. ...

galactacrasia
n. Anne sütünün yapı ve bileşi ...

galactagogue
a. & n. 1. Süt getirici; 2. Sü ...

galactan
n. biochem. Hidrolize olduğund ...

galactase
n. biochem. Peyrini olgunlaştı ...

galactemia
n. Kanda süt bulunması, galakt ...

galactic
a. Süte ait, galaktik. ...

galactidrosis
n. Süte benzer ter salgılanmas ...

galactin
n. biochem. Sütte bulunan bazi ...

galactischia
n. Memelerden süt gelişinin du ...

galactoblast
n. Kolostrum içinde yağ damlac ...

galactocele
n. 1. Memenin süt ihtiva ettiğ ...

galactofagous
a. Yalnız sütle yaşayan. ...

galactoma
n. Memenin süt ihtiva ettiği t ...

galactometer
n. Sütün özgül ağırlığını ölçm ...

galactopexy
n. karaciğerin galaktozu bünye ...

galactophagous
a. Süt üzeirnde yaşayan, süt ü ...

galactophore
n. Sütü ileten kanal, süt kana ...

galactophoritis
n. Süt kanalı veya kanallarını ...

galactophorous
a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, ...

galactophygous
a. süt akışını durduran süt ke ...

galactopoiesis
n. Süün meydana gelişi, memele ...

galactopoietic
a. Süt husuli ile ilgili. ...

galactopyra
n. Süt ateşi. ...

galactorrhea
n. Sütün çok fazla gelmesi (ak ...

galactoschesia
n. süt salgılanmasının durması ...

galactoschesis
n. Süt salgısının kesilmesi. ...

galactose
n. biochem. Süt şekerinden yap ...

galactosemia
n. Galaktozun glikoza çevrilem ...

galactoside
n. Yapısında galaktoz bulunan ...

galactosis
n. Süt oluşu. ...

galactostasia
n. 1. Meme bezi ve kanallarda ...

galactostasis
n. 1. süt salgısının kesilmesi ...

galactosuria
n. İdrarla galaktoz çıkarılmas ...

galactotherapy
n. süt tedavisi. ...

galactotoxin
n. biochem. Sütte bakteri ürem ...

galactotoxism
n. Süt zehirlenmesi, sütten me ...

galactotrophic
a. Süt salgılanmasını uyarıcı, ...

galactotrophy
n. Sütle beslenme. ...

galactozymase
n. biochem. Nişastayı sulandır ...

galacturia
n. Süt görünümünde idrar çıkar ...

galea
n. (pl. galeae). Takke ...

galeanthropy
n. Kendisinin kedi olduğuna in ...

galeatus
a. Başı amnion zarı ile sarılı ...

galen
n. Milattan sonra 130-200 yıll ...

galena
n. biochem. içinde tabii kurşu ...

galenic
a. See: Galenic. ...

galenicals
n. 1. Bitkisel ilaçlar, ot ve ...

galenics
n. Nebati ilaçlar. ...

galenism
n. Galen tarafından ortaya kon ...

galeophilia
n. Kedilere karşı duyulan anor ...

galeophobia
n. Kedilere karşı duyulan mara ...

galeropia
n. Cisimlerin aşırı parlak gör ...

galeropsia
n. Galeropia. ...

gall
n. (pl. 1. galla). Safra öd; 2 ...

gallamine
n. Tübokürarin'e benzeyen, anc ...

gallbladder
n. safra kesesi ödtorbası. ...

gallduct
n. Safra yolu. ...

galle's operation
n. fıtık ameliyatı sırasında t ...

gallic
a. biohcem. Mazıda bulunan bir ...

gallipot
n. Losyon konulmak üzere yapıl ...

gallium
n. biochem. G işaretiyle bilin ...

gallon
n. biochem. dört litrelik bir ...

gallop
n. 1. Dört nala koşuş ile beli ...

gallop-rhythm
n. Kalbin normal iki sesine bi ...

galloping
a. Süratle ilerleyen, galopan ...

gallsickness
n. Safra yetmezliği. ...

gallstone
n. Sarfa taşı. ...

gallus
n. (pl. galli). Horoz. ...

galvanism
n. Kimyasal kuvvetle meydana g ...

galvanization
n. Galvanik cereyanla tedavi. ...

galvanocauterization
n. Dokuların tahrib edilmesi i ...

galvanocautery
n. 1. Galvanik cereyanla ısıtı ...

galvanocontractility
n. Galvanik akımla uyarılan ka ...

galvanofaradization
n. Tedavi amacıyla galvanik ve ...

galvanometer
n. Elektrik cereyanını ölçmeğe ...

galvanomuscular
a. Kasa uygulanan galvanik cer ...

galvanonervous
a. Sinire uygulanan galvanik c ...

galvanoscope
n. zayıf elektrik cereyanların ...

galvanotherapy
n. Galvanizmle tedavi galvanot ...

galvanothermy
n. Galvanik akım geçirilmesiyl ...

galvanotropism
n. Elektrik akımı etkisiyle ca ...

gambir
n. See: Catechu. ...

gamete
n. 1. Gamet, cinsiyet hücresi ...

gametic
a. Gamet veya gametlerle ilgil ...

gametocide
n. Sıtma parazitlerini öldüren ...

gametocyte
n. 1. Kendisinden olgun cinsiy ...

gametogenesis
n. Gametlerin oluşu, gametojen ...

gametogony
n. Gametler vasıtasiyle çoğalm ...

gametology
n. Cinsiyet hücrelerini konu a ...

gametosis
n. Plazmodi gametlerini meydan ...

gamgee
n. İnc gaz içine beyaz pamuk y ...

gamma-encephalography
n. Az dozda izotop verilerek y ...

gammacism
n. G ve K harflerini telaffuz ...

gammaglobulin
n. Çok çeşitli protein globuli ...

gamogenesis
n. Cinsel reprodüksiyon. ...

gamomania
n. Aşırı evlenme arzusu, çılgı ...

gamophobia
n. Evlenmeden korkma hali, izd ...

gampsodactylia
n. Ayak prmaklarının pençe şek ...

gangli
pref. Sinir veya lenf düğümü ( ...

ganglial
a. Sinir veya lenf ganglionuyl ...

gangliated
a. Ganglion'lar gösteren, gang ...

gangliectomy
n. Ganglion'un ameliyatla çıka ...

gangliform
a. Gangliyon şeklinde, düğümsü ...

gangliitis
n. Sinir veya lenf ganglionunu ...

ganglioblast
n. Belkemiği gangliyonlarının ...

gangliocyte
n. Gangliyon hücresi, gangliyo ...

gangliocytoma
n. Gangliyon hücreleri ihtiva ...

ganglioform
a. Ganglion şeklinde, ganglion ...

ganglioglioma
n. Gangliyon hücreleri ihtiva ...

ganglioma
n. Başlangıcını lenfagangliyon ...

ganglion
n. (pl. 1. ganglia). Gangliyon ...

ganglionated
a. Düğümlü, gangliyonlu, gangl ...

ganglionectomy
n. Gangliyonu kesip çıkarma am ...

ganglionervous
a. Sempatik sinir sisteminea i ...

ganglioneuroma
n. Gangliyon hücrelerinden mey ...

ganglionic
a. Gangliyona ait, gangliyonik ...

ganglionitis
n. Gangliyon iltihabı, gangliy ...

gangosa
n. Yutak burun ve yüzün nekrot ...

gangrene
n. Gangren: Dokuların içindeki ...

gangrenescent
a. Gangren'e dönüşme eğilimig ...

gangrenosis
n. Gangrenleşme. ...

gangrenous
a. Gangrenli. ...

gargarism
n. gargara. ...

gargle
v. n. 1. Gargara etmek; 2. Gar ...

gargling
n. Cee: gargarism. ...

gargoylism
n. Mukopolisakkarid metabolizm ...

garlic
a. Sarmısak. ...

garrot
n. Damara tazyik amacıyla herh ...

garrotting
n. Boğazını sıkarak öldürme. ...

gartner's Bacillus
n. Hareketli, gram negatif bir ...

gas
n. 1. Gaz; 2. Yel. ...

gaseous
a. 1. a) Gazlı; 2. b) Gaz gibi ...

gasification
n. biochem. Gaz haline koyma. ...

gasify
v. biochem. gaz haline koymak, ...

gasometer
n. biochem. a) Gazometre, gaz ...

gasometry
n. Gaz ölçme bilgisi. ...

gasserectomy
n. Gasserian ganglionun cerrah ...

gastear
n. Mide. ...

gasterhysterotomy
n. Karın duvarı aracılığıyla u ...

gastr(o)
n. Mide, gaster (bazan karın). ...

gastradenitis
n. Mide bezlerinin iltihabı, g ...

gastral
a. Mide ile ilgili. ...

gastralgia
n. mide ağrısı (sancısı), gast ...

gastralgokenosis
n. Midenin boş oluşu nedeniyle ...

gastrasthenia
n. Mide zayıflığı, gastrasteni ...

gastratrophia
n. Mide atrofisi, gastratrofi. ...

gastrectasia
n. Mide genişlemesii, gastrekt ...

gastrectomy
n. Midenin amemliyatla çıkarıl ...

gastric
a. Mideye ait, midevi, gastrik ...

gastricism
n. Mide bozukluğu. ...

gastrin
n. biochem. Pilor mukozası tar ...

gastritis
n. Mide iltihabı, gastrit. ...

gastro-enteroscope
n. Midenin ve barsakların gözl ...

gastro-oesophageal
a. Mideye ve oesophagusa ait o ...

gastroanastomosis
n. Midenin orta kısmındaki dar ...

gastroatonia
n. Mide kaslarının normal tonü ...

gastroblenorrhea
n. Midede aşırı mukoza salgısı ...

gastrobrosis
n. Mideyi delme. ...

gastrocele
n. mide fıtığı, gastrosel ...

gastrocnemial
a. Baldır ikiz kasına ait, gas ...

gastrocnemius
n. Baldır ikiz kası, gastrokne ...

gastrocolic
a. Mideyi ve barsağı birlikte ...

gastrocolitis
n. Mide ve kalınbağırsaığın il ...

gastrocoloptosis
n. Mide ve kolon düşüklüğü, mi ...

gastrocolostomy
n. Mide ile kolon arasında ana ...

gastrocolotomy
n. Mide ve kalınbarsağı kesip ...

gastrocolpotomy
n. Karın duvarı aracılığıyla v ...

gastrodiaphanoscopy
n. mide duvarlarını arkadan ış ...

gastroduodenal
a. Mide ve duodenum7a ait. ...

gastroduodenitis
n. Mide ve duodenum'un iltihab ...

gastroduodenostomy
n. Mide ile duodenum arasında ...

gastrodynia
n. See: gastralgia. ...

gastroenteralgia
n. Mide ve barsak ağrısı. ...

gastroenteric
a. Mide ve barsağa ait, gastro ...

gastroenteritis
n. Mide ve barsakların iltihab ...

gastroenterocolitis
n. Mide ince barsak ve kolonun ...

gastroenterologist
n. Mide barsak hastalıkları mü ...

gastroenterology
n. Mide barsak hastalıkları bi ...

gastroenteropathy
n. Mide-barsak hastalıklarının ...

gastroenteroptosis
n. mideve barsakların aşağı dü ...

gastroenterostomy
n. Mide ve barsak ovasında yap ...

gastroenterotomy
n. Mide ve barsağı açma ameliy ...

gastroepiploic
a. Mide ve epiplona ait. ...

gastroesophagitis
n. Mide ve özofagusun iltihabı ...

gastroesophagostomy
n. Mide ve özofagus arasında y ...

gastrogavage
n. Lastik sonda ile mideye yiy ...

gastrogenic
a. Mideden kaynak alan, gastro ...

gastrografin
n. radyoskopi'den önce hastaya ...

gastrograph
n. Mide hareketlerini kaydeden ...

gastrohelcosis
n. Midenin ülserli hali. ...

gastrohepatic
a. Mide ve karaciğere ait, mid ...

gastrohepatitis
n. Mide ve karaciğerin iltihab ...

gastrohyperneuria
n. Mide sinirlerinin aşırı faa ...

gastrohyponeuria
n. Mide sinirlerinin faaliyet ...

gastrohysterectomy
n. Karın duvarına yapılan kesi ...

gastrohysterotomy
n. Sezariyen. ...

gastroileac
a. Mide ve ilyuma ait, mide-il ...

gastroileitis
n. Mide ve ilyumun iltihabı. ...

Diğer Terimler : 12345
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z