Bugün : 25 Ekim 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

P harfi ile başlayan tıp terimleri

pabular
a. Besin ile ilgili, gıdaya ai ...

pabulum
n. Yiyecek, gıda, besin. ...

pacemaker
n.Sağ kulakçıkta büyük venleri ...

pachy-
pref. Kalın, kalınlaşmış. ...

pachyblepharon
n. Göz kapağı kalınlaşması. ...

pachyblepharosis
n. Kronik blefarit, pakiblefar ...

pachycephalia
n. Kafatasının normalden daha ...

pachycephalic
a. Kalın kafataslı, pakisefal. ...

pachycephalous
a. 1. Pakisefali ile ilgili; 2 ...

pachycephaly
n. Kafatası kemiklerinin anorm ...

pachychilia
n. Dudağın veya dudakların nor ...

pachycholia
n. Safranın anormal şekilde ko ...

pachydactylia
n. El ve ayak parmaklarının bü ...

pachyderm
n. Kalın derili hayvan. ...

pachyderma
n. See: Pachydermia. ...

pachydermatocele
n. 1. Deride kalınlaşmanın eşl ...

pachydermatosis
n. Kronik pakidermi, pakiderma ...

pachydermatous
a. Kalın derili. ...

pachydermia
n. Deri kalınlaşma hastalığı, ...

pachyemia, pachyhemia
n. Kanın koyulaşması, kan koyu ...

pachyglossia
n. Dilin anormal kalınlaşması, ...

pachygyria
n. See: Macrogyria. ...

pachyhematosus
a. 1. Koyukanlı; 2. Koyu kanal ...

pachyhemia
n. Kanın koyukıvamda oluşu. ...

pachyhymenia
n. Herhangi bir zarın veya zar ...

pachyhymenic
a. Kalın ciltli, derisi kalın. ...

pachyleptomeningitis
n. Dura mater ile pia mater'in ...

pachylosis
n. Cildinkalınlaşma, kuruma ve ...

pachymenia
n.Cilt veya zar kalınlaşması, ...

pachymenic
a. Kalın cildi veya zarı olan. ...

pachymeningitis
n. Dura mater iltihabı, pakime ...

pachymeningopathy
n. İltihapsız Dura mater hasta ...

pachymeninx
n. (pl. pachymeninges). Pakime ...

pachymeter
n. Madde (cisim) lerin kalınlı ...

pachynsis
n. Kalınlaşma. ...

pachyntic
a. Kalınlaşmaya ait. ...

pachyonychia
n. Tırnakların anormal kalınla ...

pachyostosis
n. Kemki hipertrofisi, pakiyos ...

pachyotia
n. Kulak kalınlaşması, kalın k ...

pachyperiostitis
n. Periyostun iltihabı ve kalı ...

pachyperitonitis
n. Periton iltihabı ve kalınla ...

pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas
a. Kalın ayaklı. ...

pachyrhinic
a. Düz ve kalın burun gösteren ...

pachysomia
n. Vücut kısımlarının kalınlaş ...

pachytic
a. Kalınlaşma gösteren, kalın. ...

pachytrichous
a. Kalın saçlı, sert saçlı. ...

pachyvaginalitis
n. Tunica vaginalis'in iltihab ...

pachyvaginitis
n. Vagina duvarlarının kalınla ...

pack
n. 1. Hastanın vücuduna konan ...

packer
n. Bir boşluğa tampon koymaya ...

packing
n. 1. Tampon koyma; 2. Tampond ...

pad
n. Pamuktan veya başka uygun m ...

Paget's disease
n. Osteitis deformans. ...

pagetoid
a. Paget hastalığı (osteitis d ...

pahalangitis
n. Bir veya daha fazla falank ...

pahgophobia
n. Yemekten tiksinme, yemeğe k ...

pain
n. 1. Ağrı, acı, sızı, dolor; ...

painful
a.Ağrılı, acılı. ...

painter's colic
n. Kurşun zehirlenmesine bağlı ...

pair
n. 1.Çift, yanyana gelmiş iki ...

pairing
n. 1.İki benzer şeyin bir aray ...

palamture
n. Parmaklarınbirbirine yapışı ...

palat(o)-
pref. Damak, damakla ilgili. ...

palatal
a. Damağa ait. ...

palate
n. Damak, palatum. ...

palatine
a. Damağa ait, palatinus. ...

palatitis
n. Damak iltihabı, palatit. ...

palatoglossal
a. Damak ve dil'leilgili. ...

palatognathous
a. Damağı doğuştan yarık olan, ...

palatognatus
n. Yumuşak ve sert damağın kon ...

palatograph
n. Konuşma esnasında yumuşak a ...

palatography
n. Konuşma esnasında yumuşak a ...

palatolabial
a. Damak ve dudaklarla ilgili. ...

palatomaxillary
a. Damak ve üst çene kemiği (m ...

palatonasal
a. Damak ve burun'la ilgili. ...

palatopharyngeal
a. Damak ve yutak'la ilgili. ...

palatoplasty
n. Damak üzerinde yapılan herh ...

palatoplegia
n. Yumuşak damakm kaslarının f ...

palatorrhaphy
n. Yarık damağın dikilmesi, ya ...

palatoschisis
n. Damak yarığı, yarık damak. ...

pale
a. Renksiz, soluk, pallidus. ...

pale(o)-
pref. Eski zaman. ...

paleness
n. Renk solukluğu, palor. (Der ...

paleogenetic
a. Geçmişte olan. ...

paleontology
n. Fosiller ilmi, paleontoloji ...

paleopathology
n. Geçmişe ait insan ve hayvan ...

palikinesia
n. Hareketlerin patolojik olar ...

palilalia
n.Aynıkelime veya cümlenin bir ...

palinal
a. Geriye doğru hareket eden. ...

palindromia
n. Tekerrür, nüksetme (hastalı ...

palindromic
a.Geçmişken tekrarbaşlayan, nü ...

palinesthesia
n.Anestezi veya komadansonra d ...

palingenesis
n. 1. Yeniden doğma; 2. Üremed ...

palingraphia
n. Yazıda kelime veya harfleri ...

paliphrasia
n. Konuşmada kelime veya cümle ...

palirrhea
n. 1. Herahgni bir akıntının a ...

palladium
n. biochem. Pd işaretiyle bili ...

pallesthesia
n. Titreşimleri hissedebilme h ...

palliate
v. Hafifletmek (hastalık, v.s. ...

palliation
n. Hafifleme, azalma, hastalık ...

palliative
a.&n. 1. Hafifletici (oluşturu ...

pallidectomy
n. Globus pallidus'a ait önced ...

pallidotomy
n. Cerebralkorteksten corpus s ...

pallidum
n. Beyinde nucleus lenticulare ...

pallium
n. Beyinkabuğu, palyum, cortex ...

pallor
n. Solgunluk, beniz sarılığı ( ...

palm
n. Avuç içi, aya, palma. ...

palma
n. (pl. palmae). See: Palm. ...

palmar
a. Ayaya ait, palmaris, ...

palmaris
a. See: Palmar. ...

palmic
a. 1. Kalb atımı veya nabız'la ...

palmitate
n. Palmitik asit'in tuzu. ...

palmitic
a. 1. Hurma yağı ile ilgili; 2 ...

palmitin
n. Palmitik asit'in gliserin i ...

palmus
n. 1. Kalb atımı; 2.Çarpıntı, ...

palograph
n.Arterdeki nabız atımlarının ...

palography
n. Arterdeki nabız atımlarının ...

palpable
a. El muayenesinde hissedilen. ...

palpate
v. El ile muayene etmek. ...

palpation
n. 1. El ile dokunarak muayene ...

palpebra
n. (pl. palpebrae). Göz kapağı ...

palpebral
a. Göz kapağına ait, palpebral ...

palpebrate
a.&v. 1. Göz kapaklarına sahip ...

palpebration
n.Göz kırpma. ...

palpitation
n. Kalb çarpıntısı, palpitasyo ...

palsied
a. Mefluç, felçli, inmeli. ...

palsy
n. Felç, inme. ...

paludal
a. 1. Sıtma ile ilgili; 2. Bat ...

paludism
n. See: Paludal fever. ...

pamaquine naphthoate
n. iochem. Sıtma tedavisinde k ...

pampiniform
a. Sülükbiçim. ...

pampinocele
n. See:Varicocele. ...

pan-
pref.Bütün. ...

panacea
n. Her derde deva olan ilaç. ...

panagglutination
n.Eritrositlerin her grup kans ...

panagglutinin
n. biochem. Bütün kan grupları ...

panangiitis
n.Bütün damar tabakalarını sar ...

panaris
n. Dolama, tırnak yatağı iltih ...

panarteritis
n.Bütün arterlerin iltihabı, p ...

panarthritis
n. Bütün eklemlerin iltihabı, ...

panasthenia
n. See: neurasthenia. ...

panatrophy
n. Çeşitli kısımların atrofisi ...

pancarditis
n. Kalbin bütün zarlarının ilt ...

pancerozymin
n. Duodenum mukozasından çıkan ...

panchrest
n. See: Panacea. ...

pancolectomy
n. Tümkolon'un ameliyatla çıka ...

pancrealgia
n. Pankreas ağrısı. ...

pancreas
n. Karında omurganın bel bölüm ...

pancreat(o)-
pref. Pankreas. ...

pancreatalgia
n. Pankreas ağrısı. ...

pancreatectomy
n. Pankreası kesip çıkarma ame ...

pancreathelcosis
n. Pankreasın ülserli hali. ...

pancreatic
a. 1. Pankreas'la ilgili; 2. P ...

pancreatico-
pref. 1. Pankreas anlamına öne ...

pancreaticoduodenal
a. Pankreas ve duodenuma ait. ...

pancreaticoduodenostomy
n. Pankreas ile duodenum arası ...

pancreaticoenterostomy
n. Pankreas kanalı ile ince ba ...

pancreaticogastrostomy
n. Pankreas ile mide arasında ...

pancreaticojejunostomy
n. Pankreas ile jejunum arasın ...

pancreaticosplenic
a. Pankreas ve dalak'la ilgili ...

pancreatin
n. biochem. Pankreas enzimleri ...

pancreatism
n. Pankreas faaliyeti. ...

pancreatitis
n. Pankreas iltihabı, pankreat ...

pancreato-
pref. Pankreas anlamına önek. ...

pancreatoduodenectomy
n. Pankreas'ın tümünün veya sa ...

pancreatogenic
a. Pankreas'tan gelişen, pankr ...

pancreatogenous
a. Pankreastan kaynaklanan, pa ...

pancreatography
n. Pankreas radyografisi. ...

pancreatolipase
n. Pankreas özsuyunda bulunan ...

pancreatolith
n. Pankreas'ta oluşan taş, pan ...

pancreatolithectomy
n. Pankreas taşının ameliyatla ...

pancreatolysis
n. Pankreas dokusu harabiyeti, ...

pancreatomy
n. Pankreas ameliyatı. ...

pancreatoncus
n. Pankreas tümörü. ...

pancreatopathy
n. Pankreas hastalığı. ...

pancreatotomy
n. See: Pancreatomy. ...

pancreatotropic
a. Pankreas üzerinde özel etki ...

pancreatropic
a. Pankreas üzerine etki yapan ...

pancreectomy
n. Pankreas'ın kısmen veya tam ...

pancreolith
n. See: Pancreatolith. ...

pancreolithotomy
n. Pankreastan taş çıkarma ame ...

pancreolytic
n. See: Pancreatolytic. ...

pancreopathy
n. Pankreas hastalığı. ...

pancreotherapy
n. Pankreas dokusunun tedavi i ...

pancytopenia
n. Kanda her çeşit hücrenin az ...

pandemia
n. Bütün memleketleri kaplayan ...

pandemic
a. 1. Pandemi özelliği göstere ...

pandiculation
n. Esneme ve gerinme hareketi, ...

panendoscope
n. Mesanenin içini görmeye yar ...

panendoscopy
n. Mesane içi ve mesane boynun ...

panesthesia
n. Duyarlığın tamamen kaybolma ...

pang
n. Şiddetli ağrı. ...

pangenesis
n. Darwin'in veraset nazariyes ...

panhematopenia
n. Kanda bütün hücresel elemen ...

panhidrosis
n. Vücudun bütün yüzeyinin ter ...

panhysterectomy
n. Uterusun tamamen çıkarılmas ...

panhystero-oophorectomy
n. Uterus ve yumurtalıkların a ...

panhysterosalpingectomy
n. Uterus ve salpenksin ameliy ...

panhysterosalpingo-oophorectomy
n. Uterus, boyun, salpenks ve ...

panic
a. Panki, korku ile telaşa kap ...

panicula
n. Yumru şeklinde şişkilik, şi ...

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z