Bugün : 25 Kasım 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

R harfi ile başlayan tıp terimleri

rabbeting
n. Çentikler gösteren kırık ke ...

rabiate
a. Kudurmuş, kudu. ...

rabic
a. Kuduz hastalığana ait. ...

rabicidal
a. Kuduz virüsünü öldürücü. ...

rabid
a. & n. 1. Kudurmuş; 2. Kuduza ...

rabies
n. Kuduz hastalığı, ...

rabiform
a. Kuduz'a benzeyen. ...

race
n. Irk, soy. ...

racemic
a. biochem. Bir maddenin optik ...

racemization
n. Optik olarak inaktif hale g ...

racemose
a. Salkım gibi, salkımlar hali ...

racephedrine hydrochloride
n. biochem. Damar büzücü beyaz ...

rachi
pref. Omurga anlamına önek. ...

rachiagra
n. Omurga kaslarındaki romatiz ...

rachial
a. Belkemiğe ait. ...

rachialgia
n. Belkemiği ağrısı. ...

rachianestesia
n. Canalis spinalis içine anes ...

rachicele
n. Omuriliğin bir bölümünün om ...

rachicentesis
n. Araknoidaltı boşluğu delere ...

rachidial
a. Omurga ile ilgili. ...

rachidian
a. Omurgaya (belkemiğe)'ya ait ...

rachilysis
n. Omurganın çarpıklıkalrını d ...

rachiocampsis
n. Omurganın eğriliği. ...

rachiochysis
n. Omurga kanalı içinde sıvı t ...

rachiodynia
n. Omurgada hissedilen ağrı, o ...

rachiokyphosis
n. Omurganın arkaya doğru bomb ...

rachiometer
n. Omurga eğriliğini ölçme ale ...

rachiomyelitis
n. Belkemiği iliği iltihabı. ...

rachioparalysis
n. 1. Omurilikteki herhangi bi ...

rachiopathy
n. Omurgayı tutan herhangi bir ...

rachioplegia
n. Omurga (belkemiği) felci. ...

rachiotomy
n. Belkemiği (omurga) ameliyat ...

rachis, rhachis
n. Bekleği, omurga. ...

rachischisis
n. Belkemiğinin doğuştan ayrık ...

rachitic
a. Çocuklarda kemik hastalığın ...

rachitis, rachitism
n. D vitaminsizliği yeni oluşm ...

rachitogenic
a. Raşitizme sebep olan. ...

rachitome
n. Belkemiği bistürisi, ...

racial
a. Irki. ...

rad
n. 1. Kök, radix; 2. Işınlama ...

radectomy
n. Diş kökünün çıkarılması, di ...

radiability
n. röntgen ışınları tarafından ...

radiable
a. X ışınlarını geçirebilir. ...

radiad
a. Dış tarafa doğru. ...

radial
a. Radyusa ait, radyal, radial ...

radiant
a. Isı ışın v.s. neşreden, ışı ...

radiate
a. Bir merkezden etrafa dağıtı ...

radiation
n. Işık saçma, ışınım, radyasy ...

radical
a. n. 1. Bir olayın esas sebeb ...

radicle
n. Bir sinir veya damarın kök ...

radicula
n. İnce dal, küçük kök, kökçük ...

radiculalgia
n. Sinir kökü nevraljisi. ...

radicular
a. Köke ait, köksel, radiküler ...

radiculectomy
n. Spinal sinir kökünün ameliy ...

radiculitis
n. Spinal sinirlerin özellikle ...

radiculoganglionitis
n. Arka omurga (belkemiği) sin ...

radiculomedullary
a. Sinir köklerine ve omuriliğ ...

radiculomeningomyelitis
n. Sinir kökleri, meninksler v ...

radiculomyelopathy
n. Sinir kökü ve omurilik hast ...

radiculoneuropathy
n. Sinir kökü ve omurga (belke ...

radiculopathy
n. Spinal sinir köklerini tuta ...

radiectomy
n. Diş kökü çıkarılması, radye ...

radio
pref. 1. Radyo veya radyum (rö ...

radio humeral
a. Radyus ve humerus'a ait. ...

radio-element
n. Radyoaktif element. ...

radio-iodinated human serum albumin
n. Beyin lezyonlarının teşhisi ...

radio-isotope
n. Atom ağırlığı başka bir ele ...

radio-ulnar
a. Radyus ve ulnaya ait. ...

radioactivity
n. Radyoaktivite. ...

radiobicipital
a. Radyus kemiği ve iki başlı ...

radiobiology
n. Radyobiyoloji. ...

radiocaesium
n. Caesium elementinin radyoak ...

radiocarbon
n. Özellikle metabolizam ile a ...

radiocardiography
n. Radyoaktif madde ihtiva ede ...

radiocarpal
a. Bileğin iki uzun kemiklerin ...

radiochemistry
n. Radyoaktif maddeleri kimyas ...

radiocontrast
a. X ışınlarını geçirmeyen. ...

radioctive
a. Radyum (röntgen) ışınları ç ...

radiocurable
a. Radyasyonla şifa bulur, ışı ...

radiode
n. Radyoaktif maddelerin tedav ...

radiodermatitis
n. Işınıma maruz kalan ciltte ...

radiodiagnosis
n. Röntgen teşhisi. ...

radiodontia
n. Diş ve diş dokularının rady ...

radiodontist
n. Diş radyoloğu. ...

radiogenesis
n. Radyoaktif maddenin parçala ...

radiogenic
a. 1. Kimyasal etkiye sahip ış ...

radiograph
n. Röntgen ışını ile çıkarılan ...

radiographer
n. Röntgen teknisyeni. ...

radiography
n. Bir organın röntgen ışınlar ...

radioiodine
n. biochem. İyod'un radyoaktif ...

radioisotope
n. Radyoaktif özelliğe sahip i ...

radiokymogram
n. Bir vücut bölgesine ait ola ...

radiologic
n. Radyoloji ile ilgili ...

radiologist
n. Radyolog, radyoloji mütehas ...

radiology
n. röntgen ışınlarına ve onlar ...

radiolucent
a. Maruz kaldığı ışının enerji ...

radiometer
n. Enerji ışınlarının kuvvetin ...

radiomimetic
n. Radyoterapi ile alınan neti ...

radion
n. Radyoaktif maddeden açığa ç ...

radionecrosis
n. Işınıma maruz kalan dokunun ...

radioneuritis
n. Işınıma maruz kalan sinirin ...

radiopaque
a. Işınımı geçirmeyen. ...

radioparent
a. Işınım enerjisinin geçmesin ...

radiopathology
n. Işınımın dokular üzerine ya ...

radiopelvimetry
n. Pelvisin radyografi ile ölç ...

radiophobia
n. Radyoaktif ışınladan aşırı ...

radiophosphorus
a. Radyoaktif fosfor (P32). ...

radioreaction
n. Işınlamaya karşı vücudun he ...

radioreceptor
n. Işınımları alan alet. ...

radioresistant
a. Radyoaktif ışınlara karşı d ...

radioscopy
n. İç organ röntgen ışınları y ...

radiosensibility
n. Işınıma hassasiyet. ...

radiosensible
a. Radyoakitf ışınlara karşı h ...

radiosodium
n. biochem. Radyoaktif sodyum ...

radiostereoscopy
n. Herhangi bir organın x ışın ...

radiosurgery
n. Radyumla yapılan cerrahi te ...

radiotherapeutic
a. Radyoterapi ile ilgili. ...

radiotherapist
n. Hastaların x ışını kullanıl ...

radiotherapy
n. Röntgen tedavisi. ...

radiotoxemia
n. Işınım sonucu olan toksemi. ...

radiotropic
a. Işınımdan müteessir olan. ...

radium
n. biochem. Pa sembolü ile bil ...

radiumization
n. Patolojik lezyonu, tedavi a ...

radiumology
n. Tedavi amacıyla radyum uygu ...

radius
n. (pl. Radii). Döner kemik, d ...

radix
n. (pl. radices). Kök. ...

radon
n. biochem. Rn sembolü ile bil ...

raffinase
n. biochem. Rafinozu parçalaya ...

raffinose
n. biochem. Pamuk tohumunda ve ...

rage
n. Aşırı kızgınlık, şiddetli ö ...

raisin
n. Kuru üzüm. ...

rale
n. Normal solunumla beraber du ...

ramal
n. Dal (ramus)'la ilgili. ...

ramification
n. Dallanma. ...

ramiform
a. Dal şeklinde. ...

ramify
v. Dallanmak, kollara ayrılmak ...

ramisection
n. Spinal siniri sempatetik ga ...

ramisectomy
n. See: Rhizotomy. ...

ramitis
n. Sinir kökü iltihabı. ...

ramollissement
n. 1. Yumuşama; 2. Bir organ v ...

ramstedt's operation
n. Çocuklarda mevcut olan pilo ...

ramulus
n. (pl. ramuli). Dalcık. ...

ramus
n. (pl. rami). Dal (sinir, ven ...

rancid
a. Bozulma sebebiyle ekşi koku ...

rancidify
v. Ekşimek, bozulmak. ...

rancidity
n. Ekşilik. ...

range
n. Saha, alan. ...

ranine
a. Ranulaya veya dilin alt yüz ...

ranula
n. Tükürük bezlerinin yolların ...

ranular
a. Ranula ile ilgili. ...

rape
n. Irza geçme, ırza tecavüz, b ...

raphania
n. Çavdar hastalığı, rafanya. ...

raphe
n. Dikiş, simetrik bir organın ...

rapport
n. Hasta ve hekim arasındaki m ...

raptus
n. Nöbet tarzında yapılan impu ...

rarefaction
n. Seyrekleşme veya seyrekleşt ...

rarefy
v. 1. Yoğunluğunu azaltmak, ha ...

rash
n. Vücuda arız olan kızıllık v ...

raspatory
n. Cerrah törpüsü, raspatuvar. ...

rat
n. Fare, sıçan. ...

rate
n. Hız, sür'at, oran, bir olay ...

ratio
n. Oran, nisbet, derece. ...

ration
n.&v. 1. Günlük yemek istihkak ...

rational
a. Mantıki, makul, akıllı. ...

rationalization
n. Sebepsiz olarak meydana gel ...

rattles
n. 1.Göğüs hastalığı; 2. Can ç ...

rauwolfia
n. Bir hint bitkisinin kökü. ...

ray
n. 1. Şua, ışın, bir merkezden ...

raynaud's disease
n. İdiyopatik trophoneurosis. ...

re-education
n. Kişinin azalan herhangi bir ...

reacalcification
n. Dokularda, özellikle kemik ...

react
v. 1. Kimyasal olaya iştirak e ...

reaction
n. Bir ilacın hasta üzerinde a ...

reactivate
v. Tekrar aktif hale getirmek, ...

reactivation
n. Etki gücünü kaybetmiş bağış ...

reactive
a. P aksitesir (reaksiyon) yap ...

reagency
n. biochem. Başka bir maddeyi ...

reagent
n. Başka bir maddeyi meydana ç ...

reagin
n. Allerjik reaksiyonlarda gör ...

reality
n. Gerçek. ...

realization
n. Gerçekleştirme, gerçekleşme ...

reamputation
n. Önceden ampütasyon uygulana ...

reanimate
v. Ölümden hayata döndürmek, c ...

reanimation
n. Canlandırma.See: Resuscitat ...

reanimatology
n. Canlandırma bilimi. ...

reapperance
n. Tekrar görünme. ...

reasonable
a. Belli bir sebebe dayanan, a ...

rebound
n. Uyarının kesilmesini takibe ...

recalcitrant
n. Refrakter, tedaviye cevap v ...

recall
n. Hafıza işleminin bir bölümü ...

recanalization
n. Herhangi bir sebeple tıkanm ...

recannulation
n. Bir damarın devamlılığının ...

recapitulation
n. T ekrar, bir canlının geliş ...

receipt
n. Reçete. ...

receiver
n. Gaz v.s. muhafaza eden kab. ...

receptaculum
n. (pl. receptacula) kab. ...

receptor
n. 1. Canlı protoplazmanın tok ...

recess
n. Çukur, çukurcuk, recessus. ...

recessive
n. Yavruya geçen ve onda kendi ...

recestotome
n. Rezeksiyon için kullanılan ...

recidivation
n. 1. Geri tepme; 2.Ameliyat e ...

Diğer Terimler : 12345
 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z